แบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดมาตรการจัดการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยกำหนด ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและนำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจมาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน

เริ่มทำแบบสำรวจ คลิก.. →