แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

**ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ


          หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการต่อไปได้และไม่ปรากฏช่องทางในการติดต่อกลับไปยังท่านได้โดยง่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา ไม่รับเรื่องร้องเรียนของท่านไว้พิจารณา
         ในกรณีไม่สามารถแนบไฟล์เอกสารหลักฐานได้ ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามที่อยู่ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านจัดส่งเรื่องร้องเรียน หากท่านไม่จัดส่งพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ของท่านต่อไป

ระบบถาม-ตอบ แนะนำ ติชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ